© 2022 និងទៅមុខ។ មគ្គុទ្ទេសក៍លេងល្បែងអាស៊ី។ គេហទំព័រនេះមិនមែនជាកាស៊ីណូអនឡាញទេ។ យើងសរសេរការពិនិត្យឡើងវិញ និងព័ត៌មានអំពីល្បែងអនឡាញនៅក្នុងពិភពលោកដែលផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ។